Turvallinen lämmin koti

• Asukkaan näkökulmasta: turvallinen hoitotyö, turvallinen lääkehoito, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen turvallisuus. Asetetaan turvallisuutta luovat rajat. Toiminta pitkäjänteistä, jatkuvaa ja turvallista. Lämmin, aidosti välittävä ilmapiiri. Asukkaalle turvataan yksityinen, yksilöllisyyttä kunnioittava koti.

• Yrityksen näkökulmasta: Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Johto huomioi turvallisuuden ja jatkuvuuden kaikissa toimenpiteissään. Tilat luodaan viihtyisiksi ja kodikkaiksi.

• Henkilöstön näkökulmasta: Henkilöstöä kunnioitetaan ja heidän toimintaansa luotetaan. Henkilöstöstä on kiva tulla töihin. Henkilöstö on aidosti kiinnostunut työstään. Henkilöstöä ja henkilöstön jaksamista tuetaan.

Kehittyminen yksilönä yhteisössä  

• Asukkaan näkökulmasta: Jokainen otetaan yksilönä huomioon. Yhteisö tukee yksilöä kehittymään omien voimavarojensa mukaan. Yksilölle sallitaan erilaisuus, onnistumiset ja epäonnistumiset. Yhteisökokouksissa jokaisella asukkaalla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

• Yrityksen näkökulmasta: Erilaisuus on yrityksen voimavara. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti kohti parempaa hoitotyötä. Tuetaan henkilöstön ammatillista kehittymistä mm. koulutuksien kautta. Yritys tukee henkilöstöä yksilölliseen työotteeseen ja työn kehittämiseen.  Asiat käsitellään moniammatillisesti päätöksenteossa niin yrityksen sisällä kuin verkostojen kanssa.

• Henkilöstön näkökulmasta: Henkilöstöllä on mahdollisuus kouluttautua yksilöllisen suunnitelman, oman erikoisosaamisen ja kiinnostuksen mukaisesti. Henkilöstö otetaan osaksi erilaisissa foorumeissa kaikessa yrityksen päätöksenteossa.

Omatoimisuuteen kannustava ympäristö  

• Asukkaan näkökulmasta: Kuntouttavalla työotteella kannustetaan omatoimisuuteen. Tarjotaan mahdollisuuksia omatoimisuuteen, uuden kokemiseen ja onnistumisen elämyksiin. Ympäröivä luonto, vesistö ja asuinympäristö tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet rauhoittumiselle ja harrastamiselle.

• Yrityksen näkökulmasta: Yritys on itsenäinen toimija joka hyödyntää lähialueen palveluita ja lähiruokaa. Suurin osa yrityksen prosesseista tuotetaan itse. Toiminta on riippumatonta ja mutkatonta. Työskentelytiloja kehitetään tarvetta vastaaviksi.

• Henkilöstön näkökulmasta: Henkilöstön työskentely on vastuullista ja itsenäistä. Henkilöstön työ keskittyy ohjaamiseen puolesta tekemisen sijaan. Kannustamme toinen toisiamme.